Buzola, určování azimutu.

Téma kurzu: Co je to buzola, k čemu slouží, jak se určuje azimut.

Cíle

Cílem je seznámit studujícího s buzolou, popsat její součásti a naučit studující pomocí buzoly určit azimut v terénu a na mapě.

 

 

Určení

Kurz je určen pro žáky základních škol 5-9 ročníku. Předpokládají se základní znalosti světových stran, kompasu a pojmů rovnoběžky a poledníku.

 

 

Osnova

 

Lekce 1

 

 

Lekce 2

 

 

 


 

Lekce 1

 

1.1 Buzola – co je to a k čemu slouží.

Jdi na začátek. Jdi na osnovu. Jdi na začátek lekce.

 

 

Nejprve si povíme, co je buzola. Základem buzoly je kompas, který je umístěn v otočném kolečku nejčastěji na obdélníkové základně.

 

buzola fotka

Obrázek č.1

 

Na rozdíl od kompasu, který nám poskytuje základní informace o světových stranách a stupních v daném směru, buzola dokáže tyto údaje poskytnout pohodlněji a přesněji. Pomocí otočného kolečka pak s buzolou dokážeme určovat azimut směru na mapě a orientovat se v terénu. O tom si ale povíme v druhé lekci.

Na obrázku č.1 je buzola v klasickém provedení. Vyrábí se však i luxusní varianty z ušlechtilých materiálů. Na podstatu funkce buzoly to ale nemá zásadní vliv. K používání v našich zeměpisných šířkách v délce několika kilometrů postačí i jednoduché provedení buzoly.

 

1.2 Součásti, z čeho se skládá.

Jdi na začátek. Jdi na osnovu. Jdi na začátek lekce.

 

Buzola se skládá z magnetické střelky (obrázek č.2 - bod 3) v otočném kolečku (obrázek č.2 - bod 2), na kterém jsou kromě stupnice úhlu vyznačeny rysky pro střelku (obrázek č.2 - bod 5) a další tenké rysky (obrázek č.2 - bod 4) pro zarovnání na souřadnicové linky map.

Kolečko s kompasem je na průhledné základně (obrázek č.2 - bod 1), aby přes přiloženou buzolu bylo na mapu vidět. Na kolečku je vyznačena stupnice 0° až 360° nejčastěji po dvou stupních. Světové strany jsou na něm vyznačeny zkratkami anglických názvů světových stran.

N (north) pro sever, E (east) pro východ, S (south) jih a W (west) pro západ.

Kolečko je v základní poloze natočeno tak, aby sever na stupnici kolečka směřoval ve směru šipky prostřední linky na základně dopředu, jak je vidět na obrázku č.2 níže.

 

Buzola schem

Obrázek č.2 (1 - základna buzoly, 2 - otočné kolečko s vyznačenou stupnicí a světovými stranami, 3 - magnetická střelka, 4 - ryska otočného kolečka, 5 - zvýrazněné rysky severu na otočném kolečku, 6 - srovnávací a směrové rysky základny, 7 - pomocná měřítka)

 

 

 

1.3 Funkční prvky

Jdi na začátek. Jdi na osnovu. Jdi na začátek lekce.

 

 

Základní funkční prvky buzoly jsou: otočné kolečko s magnetickou střelkou a vyznačenou stupnicí a průhledná základna s ryskami pro zarovnání na linku v mapě. Buzola bývá často vybavena několika měrkami v různých měřítcích (bývají vyznačeny na stranách základny) pro odečítání vzdáleností z map. Často mívá na základně malou lupu a několik propisových značek ve tvaru kolečka a trojúhelníku. Azimut se nastavuje a odečítá z místa pomyslné spojnice střední linky základny a stupnice na kolečku jak je vidět na obrázku 4 bod 1. Aby bylo určení severu magnetickou střelkou co nejpřesnější, pracujeme s buzolou ve vodorovné poloze.

 

stupnice kompasu

Obrázek č. 4

 

 

1.4 Kontrolní vědomostní test z lekce 1

 

Před pokračování v další lekci si ověř své znalosti v kontrolním testu.

 

Jdi na kontrolní vědomostní test lekce 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Lekce 2

 

2.1 Co je to azimut

Jdi na začátek. Jdi na osnovu. Jdi na začátek lekce.

 

Azimut je orientovaný úhel měřeného směru ke směru magnetického severu. Udává se ve stupních a počítá se od severu ve směru hodinových ručiček a jak jsme si už řekli, nabývá hodnot 0°-360°, přičemž úhel 0° se rovná úhlu 360°.

azimut

Obrázek č. 4

 

2.2 K čemu se požívá

Jdi na začátek. Jdi na osnovu. Jdi na začátek lekce.

 

Známe-li směr severu a azimut, můžeme jednoduše určit směr vyjádřený azimutem. Naopak ať přímo v terému nebo na mapě můžeme určit azimut, abychom vyjádřili odchylku měřeného směru (objektu) od severního směru. Jinými slovy známe-li azimut a výchozí bod, buzolou určíme směr azimutu.

 

2.3 Určení azimutu z místa

Jdi na začátek. Jdi na osnovu. Jdi na začátek lekce.

 

Jak určíme azimut v terénu? Jednoduše. Z místa, kde stojíme si určíme objekt, ke kterému budeme určovat azimut. Azimut bude platit z toho místa, odkud provádíme zaměření. Postupujeme tak, že šipku základny namíříme na měřený objekt. Kolečkem pak otáčíme (obrázek 5a) dokud není červená strana střelky ve vyznačených čárkách kolečka (obrázek 5b). Pak odečteme hodnotu azimutu ze stupnice, jak ukazuje šipka na obrázku 5b.

 

azimut z místa

Obrázek č. 5a vlevo, 5b vpravo

 

S buzolou pracujeme ve vodorovné poloze.

 

2.4 Zorientování mapy

Jdi na začátek. Jdi na osnovu. Jdi na začátek lekce.

 

Pro orientaci v terénu používáme mapy. Abychom se mohli v terému podle mapy řídit, potřebujeme ji zorientovat. Tím se rozumí natočení mapy tak, aby se směr severu na mapě shodoval se skutečným směrem na sever. (Směr severu na mapě je nahoru.) Buzolu nastavíme do základního stavu – kolečko se značkou severu (0°) natočíme dopředu na rysku s šipkou na základně buzoly. Na mapu přiložíme buzolu tak, aby souřadná síť mapy (poledníky) stínovala dlouhé rysky základny buzoly (Obrázek 6).

 

mapa neorient

Obrázek 6

 

Pak už jen stačí natáčet mapu spolu s buzolou tak, aby se střelka dostala mezi zvýrazněné severní rysky na kolečku.

mapa orient

Obrázek 7

 

Na obrázku 7 máme zorientovanou mapu. To znamená, že sever na mapě odpovídá magnetickému severu země.

 

2.5 Určení azimutu na mapě

Jdi na začátek. Jdi na osnovu. Jdi na začátek lekce.

 

Azimut na mapě určíme i bez znalosti skutečného směru severu. To můžeme, protože sever na mapě známe. Místo střelky vlastně použijeme svislou souřadnou síť mapy (směr mapový sever). Postupujeme tak, že si na mapě určíme dva body. Startovní a cílový. Budeme určovat azimut ze startovního bodu do cílového. Dlouhou ryskou základny spojíme na mapě tyto dva body (Obrázek 8) – šipka musí směřovat ze startovního bodu do cílového.

 

mapa bod

Obrázek 8

 

Pak natočíme kolečko tak, aby krátké rysky kolečka stínovaly svislé přímky souřadnic mapy. Značka severu kolečka směřuje ve směru severu na mapě. Pak už jen odečteme azimut z kolečka v místě přední části základny (Obrázek 9 bod 1).

 

mapa bod2

Obrázek 9

 

Nyní již umíme určit azimut dvou bodů na mapě.

 

2.6 Kontrolní vědomostní test z lekce 2

 

Jdi na kontrolní vědomostní test z lekce 2

 

 

 

 

Nýní, po úspěšném absolvování vědomostního testu z lekce 2 jsi dosáhl/hla cíle tohoto kurzu. Znáš funkční prvky buzoly a umíš s nimi pracovat. Umíš zorientovat mapu, určit na mapě azimut a zaměřit azimut v terénu.

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla